Algemene voorwaarden van KIES buro voor weerbaarheid

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.
 1. Opdrachtnemer: KIES buro voor weerbaarheid is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 66907098.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Betalingen

3.1 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

3.2 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is. Binnen een maand van levering van diensten zal de factuur verzonden worden, mits anders overeengekomen.

3.3 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

3.4 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.6 KIES behoud zich het recht voor om voor trainingsafspraken die geannuleerd worden  volgens de onderstaande afspraken in rekening te brengen:

 • Indien 2 weken voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd factureert opdrachtnemer 50 % van het totaal bedrag.
 • Indien 1 week voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd, factureert opdrachtnemer 75% van het totaal bedrag.
 • Indien korter dan 2 werkdagen voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd, factureert opdrachtnemer 100% van het totaal bedrag.

Artikel 4. Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven. Geschiedt ontbinding door de opdracht .

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

Artikel 6. Auteursrecht & Rechten van intellectuele eigendom

 1. De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdrachtnemer.
 1. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die ontstaan door het uitvoeren van de opdracht worden na voltooiing van de opdracht, voor zover zij aan KIES toebehoren en voor overdacht vatbaar zijn, aan opdrachtgever overgedragen, mits

opdrachtgever al hetgeen zij uit welken hoofde ook aan KIES verschuldigd is –waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en IE-rechten alsmede rente en kosten- heeft voldaan.

 1. In geval KIES bij de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht gebruik maken van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart KIES van iedere vordering in dit verband.
 1. KIES is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

Artikel 8: Klachten

 1. Indien een opdrachtgever een klacht heeft kan de opdrachtgever een beroep doen op de klachtenregeling van KIES. Te vinden op onze website www.kiesweerbaarheid.nl

Artikel 9: Overmacht

 1. Tekortkomingen van KIES in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hen worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan hen schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van KIES in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan KIES toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 1. Indien KIES door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is KIES gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen KIES en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. KIES blijft echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter. Tenzij anders is overeengekomen.

Logo Kies

Maak kennis met onze persoonlijke wijze van aanpak

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.